Algemene verkoopsvoorwaarden voor reizen

Algemene verkoopsvoorwaarden voor reizen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht sinds ze online werden gezet op de site www.europaventure.be in zijn nieuwe versie, d.w.z. op 14 januari 2021.

Identiteit

Europ’Aventure
Jean-François Lambert
Place du Fays 11
B-6870 Saint-Hubert
Telefoon: +32(0)479 24 51 80

Bedrijfsnummer: BE 0427 613 414
Btw-identificatienummer : BE 0427 613 414
Bankrekening: BE28 3601 1301 6120

Voor elk verzoek om informatie over de producten en reizen die op deze site worden vermeld of over uw bestelling van producten, kan Europ’Aventure worden bereikt op +32(0)479 24 51 80, ook per e-mail op [email protected].

Europ’Aventure is verzekerd bij MS AMLIN.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor pakketreizen die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt in de zin van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, aanverwante reisdiensten en reisdiensten.

Artikel 2: Informatie door de organisator voorafgaand aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst

2.1

Zowel de organisator als de doorverkoper moet de reiziger, voordat hij gebonden is aan een pakketreisovereenkomst, de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie verstrekken, alsook de hieronder vermelde informatie indien deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de belangrijkste kenmerken van reisdiensten :

 1. Bestemming(en), route en verblijfsperioden, inclusief data en aantal nachten;
 2. De middelen, kenmerken en categorieën van vervoer, de plaatsen en data en tijden van vertrek en terugkeer, de duur en locatie van tussenstops en verbindingen; wanneer het exacte tijdstip nog niet is vastgesteld, wordt de passagier op de hoogte gebracht van het tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering;
 3. De situatie, de belangrijkste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming ;
 4. Maaltijden voorzien;
 5. Bezoeken, excursies of andere diensten inbegrepen in de totaalprijs van het arrangement;
 6. Wanneer het niet duidelijk is of de reisdiensten aan de reiziger als lid van een groep zullen worden verstrekt;
 7. De taal waarin andere toeristische diensten zullen worden aangeboden;
 8. Als de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit

(2) de totale prijs van de pakketreis en, in voorkomend geval, de eventuele extra kosten die de reiziger nog moet dragen;

(3) de betalingswijzen

4° het minimum aantal personen dat nodig is voor het arrangement en de termijn voor een eventuele annulering van het contract indien dit aantal niet wordt bereikt;

(5) algemene informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op paspoorten en visa, met inbegrip van de tijd die bij benadering nodig is om een visum te verkrijgen, alsmede informatie over gezondheidsformaliteiten ;

(6) een verklaring dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van de annuleringskosten ;

7° informatie over de annuleringsverzekering en de bijstandsverzekering

2.2

De beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat het juiste standaardinformatieformulier aan de reiziger wordt verstrekt.

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, maakt integraal deel uit van het contract voor een pakketreis. Zij kunnen slechts met instemming van de overeenkomstsluitende partijen worden gewijzigd.

Artikel 3: Informatie van de reiziger

3.1

De persoon die het contract voor een pakketreis sluit, moet de organisator en de doorverkoper alle nuttige informatie verstrekken die van invloed kan zijn op het sluiten van het contract of het goede verloop van de reis.

3.2

Indien de reiziger onjuiste informatie verstrekt die leidt tot extra kosten voor de organisator en/of doorverkoper, kunnen deze kosten aan de reiziger in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Het contract voor pakketreizen

4.1

Bij het sluiten van het contract voor de pakketreis of binnen een redelijke termijn, verstrekt de organisator of, indien er een doorverkoper is, de doorverkoper, de reiziger een kopie of bevestiging van het contract op een duurzame drager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf.

De reiziger heeft het recht om een papieren exemplaar te vragen indien het contract voor de pakketreis in fysieke en gelijktijdige aanwezigheid van de partijen wordt gesloten.

4.2

De overeenkomst inzake pakketreizen of de bevestiging daarvan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, die alle in artikel 2 bedoelde informatie en de volgende informatie bevat :

1° de bijzondere eisen van de reiziger die de organisator heeft aanvaard;

2° dat de organisator verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van alle in het contract opgenomen reisdiensten en dat hij een bijstandsplicht heeft;

3° de naam van de entiteit die belast is met de bescherming tegen insolventie en haar contactgegevens ;

4° de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst waarmee de reiziger snel contact kan opnemen met de organisator om hulp te vragen als de reiziger in moeilijkheden verkeert of om een klacht in te dienen over een eventuele niet-conformiteit;

5° de verplichting voor de reiziger om elke non-conformiteit die hij tijdens de reis vaststelt, mee te delen;

6° informatie die het mogelijk maakt rechtstreeks contact op te nemen met een niet-begeleide minderjarige of met de persoon die verantwoordelijk is voor de minderjarige in de verblijfplaats ;

7° informatie over de interne procedures voor de behandeling van klachten;

8° informatie over de Commissie voor reisklachten en het online platform voor geschillenbeslechting van de EU;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn contract over te dragen aan een andere reiziger.

4.3

Ruimschoots voor het begin van de pakketreis geeft de organisator aan de reiziger door:

(1) ontvangstbewijzen,

2° de nodige bonnen en tickets,

(3) informatie over de geplande vertrektijd en, indien van toepassing, de laatste inchecktijd, de geplande tijdstippen van de tussenstops, de verbindingen en de aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1

Na het sluiten van het pakketreiscontract kunnen de prijzen alleen worden verhoogd als het contract uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet.

In dit geval wordt in het contract voor een pakketreis gespecificeerd hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen mogelijk als ze het directe gevolg zijn van een prijsverandering:

(1) de prijs van het personenvervoer als gevolg van de kosten van brandstof of andere energiebronnen, of

2° het niveau van de belastingen of heffingen op de in het contract opgenomen reisdiensten, opgelegd door een derde die niet rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de pakketreis, met inbegrip van de toeristenbelasting, de inschepings- en ontschepingsbelasting in de havens en op de luchthavens, of

3° Wisselkoersen in relatie tot het arrangement.

Indien de mogelijkheid van een verhoging is voorzien, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering die overeenstemt met een eventuele vermindering van de hierboven bedoelde kosten.

5.2

Indien de prijsstijging meer dan 8% van de totale prijs bedraagt, kan de reiziger het contract opzeggen zonder annuleringskosten te betalen.

5.3

Een verhoging van de prijs is alleen mogelijk als de organisator dit uiterlijk 20 dagen voor aanvang van het arrangement met een verantwoording en een berekening op een duurzame drager, zoals een e-mail, papieren document of pdf, meldt.

5.4

In geval van prijsvermindering heeft de organisator het recht om zijn administratiekosten in mindering te brengen op de aan de reiziger verschuldigde vergoeding. Op verzoek van de reiziger levert de organisator het bewijs van deze kosten.

Artikel 6: Betaling van de prijs

6.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betaalt de reiziger bij het afsluiten van de pakketreis als aanbetaling een fractie van de totale prijs van de reis die in de bijzondere reisvoorwaarden is vastgesteld.

6.2

Tenzij anders overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor vertrek.

6.3

Indien de reiziger, na ingebrekestelling, nalaat het voorschot of de prijs van de reis te betalen die hem naar behoren wordt gevraagd, heeft de organisator en/of de doorverkoper het recht het contract tussen hem en de reiziger van rechtswege op te zeggen en de kosten aan de reiziger in rekening te brengen.

Artikel 7: Overdracht van de overeenkomst voor pakketreizen

7.1

De reiziger kan het contract voor een pakketreis overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die op dat contract van toepassing zijn, op voorwaarde dat :

1° de organisator en eventueel de wederverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van het arrangement op de hoogte te brengen via een duurzame drager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf, en

2° de eventuele bijkomende kosten van deze overdracht te dragen.

7.2

Degene die het arrangement toewijst en degene die het terugneemt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het saldo van de prijs en de eventuele extra kosten die in verband met de opdracht worden gemaakt. De organisator zal de cedent op de hoogte brengen van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

De organisator en/of doorverkoper kan de reiziger alle kosten in rekening brengen die voortvloeien uit andere door de reiziger gevraagde en door de organisator en/of doorverkoper aanvaarde wijzigingen.

Artikel 9: Wijziging van het contract door de organisator vóór de reis

9.1

De organisator mag de voorwaarden van het reisarrangement niet eenzijdig wijzigen, behalve de prijs voor het begin van het reisarrangement, tenzij :

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst niet heeft voorbehouden, en

(2) de wijziging is gering, en

3° de organisator informeert de reiziger enkel op een duurzame drager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf.

Voor Europ’Aventure behoudt de organisator zich het recht voor om van accommodatie te veranderen in geval van overmacht (onaangekondigde sluiting, toegangsproblemen, …). Hij zal de klant altijd schriftelijk informeren en ervoor zorgen dat de impact op de prijs van het verblijf tot een minimum beperkt blijft.

9.2

Indien de organisator vóór de aanvang van de pakketreis verplicht is een of meer van de hoofdkenmerken van de reisdiensten aanzienlijk te wijzigen, of indien hij niet kan voldoen aan de bijzondere eisen van de reiziger die zijn bevestigd, of indien hij voorstelt de prijs van het pakket met meer dan 8% te verhogen, stelt hij de reiziger hiervan op de hoogte:

(1) de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de prijs van het pakket ;

2° het feit dat de reiziger het contract kan opzeggen zonder annuleringskosten te betalen, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° de termijn waarbinnen hij zijn beslissing aan de organisator moet meedelen;

(4) het feit dat, indien de reiziger de voorgestelde wijziging niet uitdrukkelijk binnen de gestelde termijn heeft aanvaard, het contract automatisch wordt opgezegd, en

(5) indien van toepassing, het voorgestelde alternatief en de prijs ervan.

9.3

Wanneer wijzigingen in de overeenkomst voor een pakketreis of de vervangende pakketreis leiden tot een vermindering van de kwaliteit of de kosten van de pakketreis, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4

Indien het contract voor een pakketreis wordt opgezegd overeenkomstig artikel 9.2 en de reiziger geen andere pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen na de opzegging van het contract terug.

Artikel 10: Annulering door de organisator voor de reis.

10.1

De organisator kan het pakketreiscontract opzeggen:

(1) indien het aantal personen dat is ingeschreven voor de pakketreis lager is dan het in het contract vermelde minimumaantal en de organisator de reiziger in kennis stelt van de annulering van het contract binnen de in het contract bepaalde termijn, maar uiterlijk :

 1. a) 20 dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
 2. b) zeven dagen voor het begin van de pakketreis in het geval van een reis met een duur van twee tot zes dagen ;
 3. c) 48 uur voor het begin van de pakketreis in het geval van reizen die niet langer dan twee dagen duren,

Of

2° indien hij door uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden verhinderd is het contract uit te voeren en hij de reiziger vóór de aanvang van de pakketreis op de hoogte brengt van de annulering van het contract.

10.2

In dergelijke gevallen betaalt de organisator de reiziger de betaalde bedragen voor de pakketreis terug, zonder dat hij/zij verplicht is een extra vergoeding te betalen.

Artikel 11: Annulering door de reiziger

11.1

De reiziger kan het contract van de pakketreis op elk moment voor het begin van de pakketreis opzeggen. Indien de reiziger annuleert, kan hij verplicht worden om de organisator een annuleringsvergoeding te betalen.

In het contract voor een pakketreis kan een standaard annuleringsvergoeding worden vastgelegd, berekend op basis van de datum van beëindiging van het contract vóór aanvang van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten als gevolg van de levering van de betreffende reisdiensten.

Bij gebrek aan een standaard annuleringsvergoeding is het bedrag van de annuleringsvergoeding de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en de inkomsten die worden gegenereerd door het opnieuw ter beschikking stellen van de reisdiensten.

Als u zich genoodzaakt ziet uw reis te annuleren vóór de aanvang ervan (vertrekdatum), moet u Europ’Aventure en de verzekeraar hiervan op de hoogte brengen met alle schriftelijke middelen die u in staat stellen een ontvangstbevestiging te verkrijgen, zodra het evenement dat aanleiding geeft tot deze annulering zich voordoet. De datum van afgifte van het schriftelijke document zal worden gebruikt als annuleringsdatum voor de facturering van de annuleringskosten. Aan de hand van de door u verstrekte documenten bepaalt de verzekeringsmaatschappij de datum van het evenement dat u de reis heeft geannuleerd om u de annuleringskosten te vergoeden. De verzekeringspremie, visum- en paspoortkosten worden niet terugbetaald door Europ’Aventure of de verzekeraar.

In geval van annulering van uw reis worden de volgende annulerings-/resolutiekosten in rekening gebracht:

1) meer dan 31 dagen voor vertrek: 30% van het bedrag van de reis.

2) tussen 30 dagen en 14 dagen voor vertrek: 70% van het bedrag van de reis.

3) tussen 13 dagen en de dag van vertrek: 90% van het bedrag van de reis.

In geval van annulering door de persoon met wie u de kamer zou delen, wordt de eenpersoonskamertoeslag in rekening gebracht. Wanneer meerdere reizigers op hetzelfde inschrijvingsformulier zijn ingeschreven en één van hen zijn reis annuleert, worden de annuleringskosten afgetrokken van de door Europ’Aventure geïnde bedragen, ongeacht wie de betaling heeft verricht. In geval van annulering, om welke reden dan ook, worden de kosten buiten de reis waarvoor Europ’s Aventure is afgesloten en die de reiziger(s) heeft (hebben) gemaakt, zoals vervoerskosten naar de plaats van vertrek van de reis en terug naar huis, kosten voor het verkrijgen van visa, reisdocumenten, vaccinatiekosten, niet vergoed.

11.2

De reiziger heeft het recht om de pakketreisovereenkomst te annuleren zonder annuleringskosten te betalen indien uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden op de plaats van bestemming een aanzienlijke invloed hebben op de uitvoering van de pakketreis of op het vervoer van de passagiers naar de plaats van bestemming. In geval van annulering van de overeenkomst voor een pakketreis op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op volledige terugbetaling van de voor de pakketreis gedane betalingen, maar niet op enige aanvullende vergoeding.

11.3

De Reisorganisator zal alle door of namens de reiziger gedane betalingen binnen 14 dagen terugbetalen, na aftrek van eventuele annuleringskosten.

Artikel 12: Niet-naleving tijdens de reis

12.1

De reiziger dient de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van elke niet-conformiteit die tijdens de uitvoering van een in het contract voor pakketreizen opgenomen reisdienst wordt vastgesteld.

12.2

Indien een van de reisdiensten niet in overeenstemming met het contract voor pakketreizen wordt uitgevoerd, dient de organisator de niet-conformiteit te herstellen, tenzij dit niet het geval is:

1° onmogelijk is, of

(2) onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met het belang van de niet-naleving en de waarde van de betrokken reisdiensten.

Indien de organisator de niet-naleving niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3

Indien de organisator de niet-naleving niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger de niet-naleving zelf verhelpen en de terugbetaling van de nodige kosten eisen. Het is niet nodig dat de reiziger een tijdslimiet aangeeft als de organisator weigert de niet-naleving te verhelpen of als er een onmiddellijke oplossing nodig is.

12.4

Indien een belangrijk deel van de reisdiensten niet volgens plan kan worden geleverd, biedt de organisator zonder extra kosten voor de reiziger andere diensten aan, indien mogelijk van gelijke of hogere kwaliteit.

Wanneer de andere aangeboden diensten resulteren in een pakketreis van inferieure kwaliteit, verleent de organisator de reiziger een passende prijsvermindering.

De reiziger mag de andere aangeboden diensten alleen weigeren als deze niet vergelijkbaar zijn met de diensten die in het contract voor een pakketreis zijn opgenomen of als de toegekende prijsvermindering niet passend is.

12.5

Indien een niet-conformiteit de uitvoering van de pakketreis aanzienlijk verstoort en de organisator dit niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger het contract van de pakketreis annuleren zonder enige annuleringskosten te betalen en, indien van toepassing, een prijsvermindering en/of schadevergoeding vragen.

Als de pakketreis het vervoer van passagiers omvat, zorgt de organisator ook voor de repatriëring van de reiziger.

Indien het onmogelijk blijkt om andere diensten aan te bieden of indien de reiziger de andere aangeboden diensten weigert, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding, indien van toepassing, ook zonder dat hij zich uit het contract voor de pakketreis terugtrekt.

12.6

Wanneer het door uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden onmogelijk is om de terugkeer van de reiziger te verzekeren zoals voorzien in de overeenkomst voor pakketreizen, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie voor maximaal drie nachten per reiziger.

12.7

De in 12.6. bedoelde beperking van de kosten is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, begeleiders, zwangere vrouwen, niet-begeleide minderjarigen of personen die bijzondere medische bijstand nodig hebben, op voorwaarde dat de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis op de hoogte is gebracht van hun bijzondere behoeften.

12.8

De organisator kan zich niet beroepen op uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden om zijn aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoersonderneming zich niet kan beroepen op dergelijke omstandigheden volgens de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie.

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten met betrekking tot de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten aan de wederverkoper via wie de pakketreis is gekocht. De detailhandelaar zal deze berichten, verzoeken of klachten zonder onnodige vertraging doorsturen naar de organisator.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisorganisator-bemiddelaar, hun werknemers en/of hun vertegenwoordigers door zijn schuld of als gevolg van de niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen oplopen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator of de professional

14.1

De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het contract voor pakketreizen opgenomen reisdiensten, ongeacht of deze diensten door hemzelf of door andere leveranciers van reisdiensten moeten worden uitgevoerd.

14.2

Wanneer de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, is een in een lidstaat gevestigde doorverkoper onderworpen aan de verplichtingen die aan de organisatoren worden opgelegd, tenzij hij het bewijs levert dat de organisator voldoet aan de voorwaarden van de wet van 21 november 2017.

Artikel 15: Prijsvermindering en compensatie

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor elke periode van niet-naleving van de geleverde diensten, tenzij de organisator aantoont dat de niet-naleving te wijten is aan de reiziger.

15.2

De reiziger heeft recht op een passende vergoeding van de organisator voor de schade die hij lijdt als gevolg van de niet-conformiteit van de geleverde diensten. De compensatie wordt zonder onnodige vertraging uitgevoerd.

15.3

De reiziger heeft geen recht op enige vergoeding indien de organisator bewijst dat de niet-naleving ervan verschuldigd is:

1° naar de reiziger;

2° aan een derde die niet betrokken is bij de levering van de in de overeenkomst voor pakketreizen opgenomen reisdiensten en deze niet-naleving niet te voorzien of te vermijden is, of

(3) uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden

Artikel 16: Bijstandsplicht

16.1

De organisator verleent zonder onnodige vertraging passende bijstand, met name aan reizigers in moeilijkheden:

1° door nuttige informatie te verstrekken over gezondheidsdiensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° door de reiziger te helpen bij het maken van communicatie op afstand en het vinden van andere reisdiensten.

16.2

De Reisorganisator heeft het recht om deze bijstand in rekening te brengen indien de moeilijkheid opzettelijk door de reiziger of door zijn nalatigheid wordt veroorzaakt. De gefactureerde prijs mag in geen geval hoger zijn dan de werkelijk door de organisator gemaakte kosten.

Artikel 17: Klachtenprocedure

17.1

Indien de reiziger voor vertrek een klacht heeft, moet hij deze zo snel mogelijk en op overtuigende wijze indienen bij de organisator of verkoper.

17.2

Klachten die ontstaan tijdens de uitvoering van het pakketreiscontract moeten zo snel mogelijk ter plaatse worden gebracht, op gepaste en bewijskrachtige wijze, zodat een oplossing kan worden gezocht.

17.3

Klachten die niet naar tevredenheid ter plaatse zijn opgelost of die niet ter plaatse konden worden ingediend, moeten na afloop van de reis onverwijld bij de organisator of de verkoper worden ingediend op een wijze die als bewijs kan dienen.

Artikel 18: Bemiddelingsprocedure

18.1

In geval van een geschil moeten de partijen eerst onderling proberen een minnelijke schikking te treffen.

18.2

Indien deze poging tot een minnelijke schikking niet slaagt, kan elk van de betrokken partijen zich tot het secretariaat van de Commissie de Litiges Voyages vzw wenden om een bemiddelingsprocedure in te leiden. Alle partijen moeten akkoord gaan.

18.3

Het secretariaat zal de partijen een reeks bemiddelingsregels en een “bemiddelingsovereenkomst” ter beschikking stellen.

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure neemt een onpartijdige bemiddelaar contact op met de partijen om een eerlijke verzoening tussen hen na te streven.

18.5

Een eventuele overeenkomst wordt vastgelegd in een bindende overeenkomst tussen de partijen.

Artikel 19: Arbitrage of Hof

19.1

Indien er geen bemiddelingsprocedure is gestart of indien deze mislukt is, kan de eiser een arbitrageprocedure starten bij de Commissie voor reisgeschillen of bij de rechtbank.

19.2

De reiziger is, als eiser of als verweerder, nooit verplicht de bevoegdheid van de Commissie voor reisgeschillenbeslechting te aanvaarden.

19.3

De organisator of doorverkoper die de verweerder is, kan een arbitrageprocedure alleen weigeren als de gevorderde bedragen hoger zijn dan 1.250 euro. Hij beschikt over een termijn van 10 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging waarin hij wordt geïnformeerd over de opening van een dossier ten bedrage van 1.251 EUR of meer bij de Geschillencommissie voor Reizen.

19.4

Deze arbitrageprocedure is onderworpen aan een geschillenregeling en kan worden gestart nadat een klacht is ingediend bij het bedrijf zelf zodra blijkt dat er geen minnelijke schikking is getroffen of zodra er 4 maanden zijn verstreken vanaf het (geplande) einde van de reis (of eventueel vanaf de dienst die aanleiding heeft gegeven tot het geschil). Geschillen over letselschade kunnen alleen door de rechter worden beslecht.

19.5

Het scheidsgerecht, bestaande uit een gelijk aantal arbiters, zal een bindende en definitieve uitspraak doen in overeenstemming met de geschillenbeslechtingsprocedure. Er zijn geen gesprekken mogelijk.

Algemene verkoopsvoorwaarden voor reizen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht sinds ze online werden gezet op de site www.europaventure.be in zijn nieuwe versie, d.w.z. op 14 januari 2021.

Identiteit

Europ’Aventure
Jean-François Lambert
Place du Fays 11
B-6870 Saint-Hubert
Telefoon: +32(0)479 24 51 80

Bedrijfsnummer: BE 0427 613 414
Btw-identificatienummer : BE 0427 613 414
Bankrekening: BE28 3601 1301 6120

Voor elk verzoek om informatie over de producten en reizen die op deze site worden vermeld of over uw bestelling van producten, kan Europ’Aventure worden bereikt op +32(0)479 24 51 80, ook per e-mail op [email protected].

Europ’Aventure is verzekerd bij MS AMLIN.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor pakketreizen die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt in de zin van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, aanverwante reisdiensten en reisdiensten.

Artikel 2: Informatie door de organisator voorafgaand aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst

2.1

Zowel de organisator als de doorverkoper moet de reiziger, voordat hij gebonden is aan een pakketreisovereenkomst, de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie verstrekken, alsook de hieronder vermelde informatie indien deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de belangrijkste kenmerken van reisdiensten :

 1. Bestemming(en), route en verblijfsperioden, inclusief data en aantal nachten;
 2. De middelen, kenmerken en categorieën van vervoer, de plaatsen en data en tijden van vertrek en terugkeer, de duur en locatie van tussenstops en verbindingen; wanneer het exacte tijdstip nog niet is vastgesteld, wordt de passagier op de hoogte gebracht van het tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering;
 3. De situatie, de belangrijkste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming ;
 4. Maaltijden voorzien;
 5. Bezoeken, excursies of andere diensten inbegrepen in de totaalprijs van het arrangement;
 6. Wanneer het niet duidelijk is of de reisdiensten aan de reiziger als lid van een groep zullen worden verstrekt;
 7. De taal waarin andere toeristische diensten zullen worden aangeboden;
 8. Als de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit

(2) de totale prijs van de pakketreis en, in voorkomend geval, de eventuele extra kosten die de reiziger nog moet dragen;

(3) de betalingswijzen

4° het minimum aantal personen dat nodig is voor het arrangement en de termijn voor een eventuele annulering van het contract indien dit aantal niet wordt bereikt;

(5) algemene informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op paspoorten en visa, met inbegrip van de tijd die bij benadering nodig is om een visum te verkrijgen, alsmede informatie over gezondheidsformaliteiten ;

(6) een verklaring dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van de annuleringskosten ;

7° informatie over de annuleringsverzekering en de bijstandsverzekering

2.2

De beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat het juiste standaardinformatieformulier aan de reiziger wordt verstrekt.

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, maakt integraal deel uit van het contract voor een pakketreis. Zij kunnen slechts met instemming van de overeenkomstsluitende partijen worden gewijzigd.

Artikel 3: Informatie van de reiziger

3.1

De persoon die het contract voor een pakketreis sluit, moet de organisator en de doorverkoper alle nuttige informatie verstrekken die van invloed kan zijn op het sluiten van het contract of het goede verloop van de reis.

3.2

Indien de reiziger onjuiste informatie verstrekt die leidt tot extra kosten voor de organisator en/of doorverkoper, kunnen deze kosten aan de reiziger in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Het contract voor pakketreizen

4.1

Bij het sluiten van het contract voor de pakketreis of binnen een redelijke termijn, verstrekt de organisator of, indien er een doorverkoper is, de doorverkoper, de reiziger een kopie of bevestiging van het contract op een duurzame drager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf.

De reiziger heeft het recht om een papieren exemplaar te vragen indien het contract voor de pakketreis in fysieke en gelijktijdige aanwezigheid van de partijen wordt gesloten.

4.2

De overeenkomst inzake pakketreizen of de bevestiging daarvan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, die alle in artikel 2 bedoelde informatie en de volgende informatie bevat :

1° de bijzondere eisen van de reiziger die de organisator heeft aanvaard;

2° dat de organisator verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van alle in het contract opgenomen reisdiensten en dat hij een bijstandsplicht heeft;

3° de naam van de entiteit die belast is met de bescherming tegen insolventie en haar contactgegevens ;

4° de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst waarmee de reiziger snel contact kan opnemen met de organisator om hulp te vragen als de reiziger in moeilijkheden verkeert of om een klacht in te dienen over een eventuele niet-conformiteit;

5° de verplichting voor de reiziger om elke non-conformiteit die hij tijdens de reis vaststelt, mee te delen;

6° informatie die het mogelijk maakt rechtstreeks contact op te nemen met een niet-begeleide minderjarige of met de persoon die verantwoordelijk is voor de minderjarige in de verblijfplaats ;

7° informatie over de interne procedures voor de behandeling van klachten;

8° informatie over de Commissie voor reisklachten en het online platform voor geschillenbeslechting van de EU;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn contract over te dragen aan een andere reiziger.

4.3

Ruimschoots voor het begin van de pakketreis geeft de organisator aan de reiziger door:

(1) ontvangstbewijzen,

2° de nodige bonnen en tickets,

(3) informatie over de geplande vertrektijd en, indien van toepassing, de laatste inchecktijd, de geplande tijdstippen van de tussenstops, de verbindingen en de aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1

Na het sluiten van het pakketreiscontract kunnen de prijzen alleen worden verhoogd als het contract uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet.

In dit geval wordt in het contract voor een pakketreis gespecificeerd hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen mogelijk als ze het directe gevolg zijn van een prijsverandering:

(1) de prijs van het personenvervoer als gevolg van de kosten van brandstof of andere energiebronnen, of

2° het niveau van de belastingen of heffingen op de in het contract opgenomen reisdiensten, opgelegd door een derde die niet rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de pakketreis, met inbegrip van de toeristenbelasting, de inschepings- en ontschepingsbelasting in de havens en op de luchthavens, of

3° Wisselkoersen in relatie tot het arrangement.

Indien de mogelijkheid van een verhoging is voorzien, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering die overeenstemt met een eventuele vermindering van de hierboven bedoelde kosten.

5.2

Indien de prijsstijging meer dan 8% van de totale prijs bedraagt, kan de reiziger het contract opzeggen zonder annuleringskosten te betalen.

5.3

Een verhoging van de prijs is alleen mogelijk als de organisator dit uiterlijk 20 dagen voor aanvang van het arrangement met een verantwoording en een berekening op een duurzame drager, zoals een e-mail, papieren document of pdf, meldt.

5.4

In geval van prijsvermindering heeft de organisator het recht om zijn administratiekosten in mindering te brengen op de aan de reiziger verschuldigde vergoeding. Op verzoek van de reiziger levert de organisator het bewijs van deze kosten.

Artikel 6: Betaling van de prijs

6.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betaalt de reiziger bij het afsluiten van de pakketreis als aanbetaling een fractie van de totale prijs van de reis die in de bijzondere reisvoorwaarden is vastgesteld.

6.2

Tenzij anders overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor vertrek.

6.3

Indien de reiziger, na ingebrekestelling, nalaat het voorschot of de prijs van de reis te betalen die hem naar behoren wordt gevraagd, heeft de organisator en/of de doorverkoper het recht het contract tussen hem en de reiziger van rechtswege op te zeggen en de kosten aan de reiziger in rekening te brengen.

Artikel 7: Overdracht van de overeenkomst voor pakketreizen

7.1

De reiziger kan het contract voor een pakketreis overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die op dat contract van toepassing zijn, op voorwaarde dat :

1° de organisator en eventueel de wederverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van het arrangement op de hoogte te brengen via een duurzame drager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf, en

2° de eventuele bijkomende kosten van deze overdracht te dragen.

7.2

Degene die het arrangement toewijst en degene die het terugneemt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het saldo van de prijs en de eventuele extra kosten die in verband met de opdracht worden gemaakt. De organisator zal de cedent op de hoogte brengen van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

De organisator en/of doorverkoper kan de reiziger alle kosten in rekening brengen die voortvloeien uit andere door de reiziger gevraagde en door de organisator en/of doorverkoper aanvaarde wijzigingen.

Artikel 9: Wijziging van het contract door de organisator vóór de reis

9.1

De organisator mag de voorwaarden van het reisarrangement niet eenzijdig wijzigen, behalve de prijs voor het begin van het reisarrangement, tenzij :

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst niet heeft voorbehouden, en

(2) de wijziging is gering, en

3° de organisator informeert de reiziger enkel op een duurzame drager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf.

Voor Europ’Aventure behoudt de organisator zich het recht voor om van accommodatie te veranderen in geval van overmacht (onaangekondigde sluiting, toegangsproblemen, …). Hij zal de klant altijd schriftelijk informeren en ervoor zorgen dat de impact op de prijs van het verblijf tot een minimum beperkt blijft.

9.2

Indien de organisator vóór de aanvang van de pakketreis verplicht is een of meer van de hoofdkenmerken van de reisdiensten aanzienlijk te wijzigen, of indien hij niet kan voldoen aan de bijzondere eisen van de reiziger die zijn bevestigd, of indien hij voorstelt de prijs van het pakket met meer dan 8% te verhogen, stelt hij de reiziger hiervan op de hoogte:

(1) de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de prijs van het pakket ;

2° het feit dat de reiziger het contract kan opzeggen zonder annuleringskosten te betalen, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° de termijn waarbinnen hij zijn beslissing aan de organisator moet meedelen;

(4) het feit dat, indien de reiziger de voorgestelde wijziging niet uitdrukkelijk binnen de gestelde termijn heeft aanvaard, het contract automatisch wordt opgezegd, en

(5) indien van toepassing, het voorgestelde alternatief en de prijs ervan.

9.3

Wanneer wijzigingen in de overeenkomst voor een pakketreis of de vervangende pakketreis leiden tot een vermindering van de kwaliteit of de kosten van de pakketreis, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4

Indien het contract voor een pakketreis wordt opgezegd overeenkomstig artikel 9.2 en de reiziger geen andere pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen na de opzegging van het contract terug.

Artikel 10: Annulering door de organisator voor de reis.

10.1

De organisator kan het pakketreiscontract opzeggen:

(1) indien het aantal personen dat is ingeschreven voor de pakketreis lager is dan het in het contract vermelde minimumaantal en de organisator de reiziger in kennis stelt van de annulering van het contract binnen de in het contract bepaalde termijn, maar uiterlijk :

 1. a) 20 dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
 2. b) zeven dagen voor het begin van de pakketreis in het geval van een reis met een duur van twee tot zes dagen ;
 3. c) 48 uur voor het begin van de pakketreis in het geval van reizen die niet langer dan twee dagen duren,

Of

2° indien hij door uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden verhinderd is het contract uit te voeren en hij de reiziger vóór de aanvang van de pakketreis op de hoogte brengt van de annulering van het contract.

10.2

In dergelijke gevallen betaalt de organisator de reiziger de betaalde bedragen voor de pakketreis terug, zonder dat hij/zij verplicht is een extra vergoeding te betalen.

Artikel 11: Annulering door de reiziger

11.1

De reiziger kan het contract van de pakketreis op elk moment voor het begin van de pakketreis opzeggen. Indien de reiziger annuleert, kan hij verplicht worden om de organisator een annuleringsvergoeding te betalen.

In het contract voor een pakketreis kan een standaard annuleringsvergoeding worden vastgelegd, berekend op basis van de datum van beëindiging van het contract vóór aanvang van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten als gevolg van de levering van de betreffende reisdiensten.

Bij gebrek aan een standaard annuleringsvergoeding is het bedrag van de annuleringsvergoeding de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en de inkomsten die worden gegenereerd door het opnieuw ter beschikking stellen van de reisdiensten.

Als u zich genoodzaakt ziet uw reis te annuleren vóór de aanvang ervan (vertrekdatum), moet u Europ’Aventure en de verzekeraar hiervan op de hoogte brengen met alle schriftelijke middelen die u in staat stellen een ontvangstbevestiging te verkrijgen, zodra het evenement dat aanleiding geeft tot deze annulering zich voordoet. De datum van afgifte van het schriftelijke document zal worden gebruikt als annuleringsdatum voor de facturering van de annuleringskosten. Aan de hand van de door u verstrekte documenten bepaalt de verzekeringsmaatschappij de datum van het evenement dat u de reis heeft geannuleerd om u de annuleringskosten te vergoeden. De verzekeringspremie, visum- en paspoortkosten worden niet terugbetaald door Europ’Aventure of de verzekeraar.

In geval van annulering van uw reis worden de volgende annulerings-/resolutiekosten in rekening gebracht:

1) meer dan 31 dagen voor vertrek: 30% van het bedrag van de reis.

2) tussen 30 dagen en 14 dagen voor vertrek: 70% van het bedrag van de reis.

3) tussen 13 dagen en de dag van vertrek: 90% van het bedrag van de reis.

In geval van annulering door de persoon met wie u de kamer zou delen, wordt de eenpersoonskamertoeslag in rekening gebracht. Wanneer meerdere reizigers op hetzelfde inschrijvingsformulier zijn ingeschreven en één van hen zijn reis annuleert, worden de annuleringskosten afgetrokken van de door Europ’Aventure geïnde bedragen, ongeacht wie de betaling heeft verricht. In geval van annulering, om welke reden dan ook, worden de kosten buiten de reis waarvoor Europ’s Aventure is afgesloten en die de reiziger(s) heeft (hebben) gemaakt, zoals vervoerskosten naar de plaats van vertrek van de reis en terug naar huis, kosten voor het verkrijgen van visa, reisdocumenten, vaccinatiekosten, niet vergoed.

11.2

De reiziger heeft het recht om de pakketreisovereenkomst te annuleren zonder annuleringskosten te betalen indien uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden op de plaats van bestemming een aanzienlijke invloed hebben op de uitvoering van de pakketreis of op het vervoer van de passagiers naar de plaats van bestemming. In geval van annulering van de overeenkomst voor een pakketreis op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op volledige terugbetaling van de voor de pakketreis gedane betalingen, maar niet op enige aanvullende vergoeding.

11.3

De Reisorganisator zal alle door of namens de reiziger gedane betalingen binnen 14 dagen terugbetalen, na aftrek van eventuele annuleringskosten.

Artikel 12: Niet-naleving tijdens de reis

12.1

De reiziger dient de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van elke niet-conformiteit die tijdens de uitvoering van een in het contract voor pakketreizen opgenomen reisdienst wordt vastgesteld.

12.2

Indien een van de reisdiensten niet in overeenstemming met het contract voor pakketreizen wordt uitgevoerd, dient de organisator de niet-conformiteit te herstellen, tenzij dit niet het geval is:

1° onmogelijk is, of

(2) onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met het belang van de niet-naleving en de waarde van de betrokken reisdiensten.

Indien de organisator de niet-naleving niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3

Indien de organisator de niet-naleving niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger de niet-naleving zelf verhelpen en de terugbetaling van de nodige kosten eisen. Het is niet nodig dat de reiziger een tijdslimiet aangeeft als de organisator weigert de niet-naleving te verhelpen of als er een onmiddellijke oplossing nodig is.

12.4

Indien een belangrijk deel van de reisdiensten niet volgens plan kan worden geleverd, biedt de organisator zonder extra kosten voor de reiziger andere diensten aan, indien mogelijk van gelijke of hogere kwaliteit.

Wanneer de andere aangeboden diensten resulteren in een pakketreis van inferieure kwaliteit, verleent de organisator de reiziger een passende prijsvermindering.

De reiziger mag de andere aangeboden diensten alleen weigeren als deze niet vergelijkbaar zijn met de diensten die in het contract voor een pakketreis zijn opgenomen of als de toegekende prijsvermindering niet passend is.

12.5

Indien een niet-conformiteit de uitvoering van de pakketreis aanzienlijk verstoort en de organisator dit niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger het contract van de pakketreis annuleren zonder enige annuleringskosten te betalen en, indien van toepassing, een prijsvermindering en/of schadevergoeding vragen.

Als de pakketreis het vervoer van passagiers omvat, zorgt de organisator ook voor de repatriëring van de reiziger.

Indien het onmogelijk blijkt om andere diensten aan te bieden of indien de reiziger de andere aangeboden diensten weigert, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding, indien van toepassing, ook zonder dat hij zich uit het contract voor de pakketreis terugtrekt.

12.6

Wanneer het door uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden onmogelijk is om de terugkeer van de reiziger te verzekeren zoals voorzien in de overeenkomst voor pakketreizen, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie voor maximaal drie nachten per reiziger.

12.7

De in 12.6. bedoelde beperking van de kosten is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, begeleiders, zwangere vrouwen, niet-begeleide minderjarigen of personen die bijzondere medische bijstand nodig hebben, op voorwaarde dat de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis op de hoogte is gebracht van hun bijzondere behoeften.

12.8

De organisator kan zich niet beroepen op uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden om zijn aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoersonderneming zich niet kan beroepen op dergelijke omstandigheden volgens de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie.

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten met betrekking tot de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten aan de wederverkoper via wie de pakketreis is gekocht. De detailhandelaar zal deze berichten, verzoeken of klachten zonder onnodige vertraging doorsturen naar de organisator.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisorganisator-bemiddelaar, hun werknemers en/of hun vertegenwoordigers door zijn schuld of als gevolg van de niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen oplopen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator of de professional

14.1

De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het contract voor pakketreizen opgenomen reisdiensten, ongeacht of deze diensten door hemzelf of door andere leveranciers van reisdiensten moeten worden uitgevoerd.

14.2

Wanneer de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, is een in een lidstaat gevestigde doorverkoper onderworpen aan de verplichtingen die aan de organisatoren worden opgelegd, tenzij hij het bewijs levert dat de organisator voldoet aan de voorwaarden van de wet van 21 november 2017.

Artikel 15: Prijsvermindering en compensatie

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor elke periode van niet-naleving van de geleverde diensten, tenzij de organisator aantoont dat de niet-naleving te wijten is aan de reiziger.

15.2

De reiziger heeft recht op een passende vergoeding van de organisator voor de schade die hij lijdt als gevolg van de niet-conformiteit van de geleverde diensten. De compensatie wordt zonder onnodige vertraging uitgevoerd.

15.3

De reiziger heeft geen recht op enige vergoeding indien de organisator bewijst dat de niet-naleving ervan verschuldigd is:

1° naar de reiziger;

2° aan een derde die niet betrokken is bij de levering van de in de overeenkomst voor pakketreizen opgenomen reisdiensten en deze niet-naleving niet te voorzien of te vermijden is, of

(3) uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden

Artikel 16: Bijstandsplicht

16.1

De organisator verleent zonder onnodige vertraging passende bijstand, met name aan reizigers in moeilijkheden:

1° door nuttige informatie te verstrekken over gezondheidsdiensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° door de reiziger te helpen bij het maken van communicatie op afstand en het vinden van andere reisdiensten.

16.2

De Reisorganisator heeft het recht om deze bijstand in rekening te brengen indien de moeilijkheid opzettelijk door de reiziger of door zijn nalatigheid wordt veroorzaakt. De gefactureerde prijs mag in geen geval hoger zijn dan de werkelijk door de organisator gemaakte kosten.

Artikel 17: Klachtenprocedure

17.1

Indien de reiziger voor vertrek een klacht heeft, moet hij deze zo snel mogelijk en op overtuigende wijze indienen bij de organisator of verkoper.

17.2

Klachten die ontstaan tijdens de uitvoering van het pakketreiscontract moeten zo snel mogelijk ter plaatse worden gebracht, op gepaste en bewijskrachtige wijze, zodat een oplossing kan worden gezocht.

17.3

Klachten die niet naar tevredenheid ter plaatse zijn opgelost of die niet ter plaatse konden worden ingediend, moeten na afloop van de reis onverwijld bij de organisator of de verkoper worden ingediend op een wijze die als bewijs kan dienen.

Artikel 18: Bemiddelingsprocedure

18.1

In geval van een geschil moeten de partijen eerst onderling proberen een minnelijke schikking te treffen.

18.2

Indien deze poging tot een minnelijke schikking niet slaagt, kan elk van de betrokken partijen zich tot het secretariaat van de Commissie de Litiges Voyages vzw wenden om een bemiddelingsprocedure in te leiden. Alle partijen moeten akkoord gaan.

18.3

Het secretariaat zal de partijen een reeks bemiddelingsregels en een “bemiddelingsovereenkomst” ter beschikking stellen.

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure neemt een onpartijdige bemiddelaar contact op met de partijen om een eerlijke verzoening tussen hen na te streven.

18.5

Een eventuele overeenkomst wordt vastgelegd in een bindende overeenkomst tussen de partijen.

Artikel 19: Arbitrage of Hof

19.1

Indien er geen bemiddelingsprocedure is gestart of indien deze mislukt is, kan de eiser een arbitrageprocedure starten bij de Commissie voor reisgeschillen of bij de rechtbank.

19.2

De reiziger is, als eiser of als verweerder, nooit verplicht de bevoegdheid van de Commissie voor reisgeschillenbeslechting te aanvaarden.

19.3

De organisator of doorverkoper die de verweerder is, kan een arbitrageprocedure alleen weigeren als de gevorderde bedragen hoger zijn dan 1.250 euro. Hij beschikt over een termijn van 10 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging waarin hij wordt geïnformeerd over de opening van een dossier ten bedrage van 1.251 EUR of meer bij de Geschillencommissie voor Reizen.

19.4

Deze arbitrageprocedure is onderworpen aan een geschillenregeling en kan worden gestart nadat een klacht is ingediend bij het bedrijf zelf zodra blijkt dat er geen minnelijke schikking is getroffen of zodra er 4 maanden zijn verstreken vanaf het (geplande) einde van de reis (of eventueel vanaf de dienst die aanleiding heeft gegeven tot het geschil). Geschillen over letselschade kunnen alleen door de rechter worden beslecht.

19.5

Het scheidsgerecht, bestaande uit een gelijk aantal arbiters, zal een bindende en definitieve uitspraak doen in overeenstemming met de geschillenbeslechtingsprocedure. Er zijn geen gesprekken mogelijk.