Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht sinds ze op de site www.europaventure.be in de nieuwe versie, d.w.z. op 01 januari 2021, online zijn gezet.

1. Identiteit

Europ’Aventure
Place du Fays 11
6870 Saint-Hubert
Telefoon: +32(0)479 24 51 80

Bedrijfsnummer: BE 0427 613 414

Btw-identificatienummer : BE 0427 613 414

Bankrekening: BE28 3601 1301 6120

2. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

2.1. De Algemene Verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds Europ’Aventure en anderzijds elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen op de website van Europ’Aventure, hierna “de klant” genoemd.

2.2. De Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen het verkoopproces tussen Europ’Aventure en de klant, de bestelvoorwaarden, de betaling en de levering van het bestelde product.

2.3. De bevestiging van de bestelling en dus de aankoop van een of meer producten impliceert de volledige aanvaarding van de hier beschreven algemene verkoopsvoorwaarden, het feit dat men ze perfect heeft gelezen en dat men afziet van het stellen van andere voorwaarden.

2.4. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode dat de site online is.

2.5. Europ’Aventure behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen. Bestellingen die vóór de wijziging zijn geplaatst, worden niet beïnvloed door de genoemde wijziging.

3. Producten die te koop worden aangeboden op de Site www.europaventure.be

3.1. De producten die online te koop worden aangeboden op de site zijn: kaarten, boeken, topogidsen, roadbooks, dragers. Ze zijn toegankelijk via de sectie “Boeken en Kaarten”.

3.2. Deze producten zijn te koop zolang de voorraad strekt.

3.3. De beelden die worden voorgesteld om de producten te illustreren zijn zo representatief mogelijk; een perfecte gelijkenis kan echter niet worden gegarandeerd door het betreffende beeld.

4. Een rekening openen

4.1. De Klant die een bestelling wil plaatsen op de site verklaart dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is en volledig handelingsbekwaam of ouderlijke toestemming heeft om een bestelling te plaatsen op de site op het moment van het plaatsen van de bestelling.

4.2. Elke persoon die arbeidsongeschikt is, kan op geen enkele manier via de site een bestelling plaatsen. De raadpleging van de site en de diensten die zij aanbiedt vallen dan onder de verantwoordelijkheid van haar wettelijke vertegenwoordiger.

4.3. De gebruiker die zich op de site wil registreren en een van de producten die online te koop worden aangeboden wil kopen, moet een account aanmaken op de site door alle verplichte velden in te vullen: naam, voornaam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.

4.4. De opening van een rekening op de site www.europaventure.be geeft de klant toegang tot de functionaliteiten van de genoemde site en de mogelijkheid om een of meerdere producten te bestellen. In geval van verlies van zijn wachtwoord kan de klant een e-mail sturen door te klikken op “vergeten wachtwoord”. De klant ontvangt in ruil daarvoor een nieuw wachtwoord. De klant kan zijn account en zijn persoonlijke gegevens wijzigen wanneer hij dat wenst en indien hij dat wenst via de rubriek “mijn account”.

4.5. De klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn wachtwoord. Daarom stemt de klant ermee in om redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat anderen het wachtwoord verkrijgen en om Europ’Aventure per e-mail of telefoon te waarschuwen als het wachtwoord niet langer vertrouwelijk is.

5. Prijzen

5.1. De aangegeven prijzen zijn prijzen in euro’s, inclusief BTW, rekening houdend met het tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de bestelde producten.

5.2. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten.

5.3. De op de dag van de bestelling aangegeven prijzen zijn van toepassing. Niettemin behoudt Europ’Aventure zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.

5.4. Promoties op producten zijn alleen geldig binnen de geldigheidsduur van de betreffende promotie en de beschikbaarheid van de voorraad.

5.5. De prijs van het transport is afhankelijk van het gewicht van de bestelling en wordt via de site berekend.

6. Bestelling, bevestiging, levering

6.1. Bestel

6.1.1. Op de website www.europaventure.be selecteert de klant het (de) product(en) en de gewenste hoeveelheid. Deze selectie wordt opgeslagen in het winkelwagentje. De Klant krijgt toegang via het tabblad “Winkelwagen”.

6.1.2. In het winkelwagentje, door te klikken op “Bestellen”, zal de klant de vijf stappen volgen die nodig zijn om zijn bestelling af te ronden

– Samenvatting: vat de geselecteerde producten voor de bestelling samen

– Login: Login met de accountgegevens van de klant (gebruikersnaam en wachtwoord)

– Adres: leverings- en facturatieadres (meerdere adressen kunnen worden gecodeerd)

– Verzending: aanwijzingen over de wijze van verzending (afhaling bij Europ’Aventure of verzending per post)

– Betaling: validatie door de klant van zijn keuze van de bestelling.

6.1.3. De klant die de bestelling plaatst, wordt erkend als de enige persoon die verantwoordelijk is voor de bestelling en de betaling ervan, zelfs als de bestelling ten gunste van een derde partij wordt geplaatst.

6.2. Betalingsvoorwaarden en orderbevestiging

6.2.1. Om zijn bestelling af te ronden, valideert de klant de laatste bestelstap (zie artikel 6.1.2), na controle van zijn bestelling. Hij doet dan de betaling.

6.2.2. De producten die online te koop worden aangeboden op de website van Europ’Aventure moeten vooraf worden betaald via een bankoverschrijving op rekening BE28 3601 1301 6120.

6.2.3. Europ’Aventure bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant per e-mail pas na ontvangst van de betaling. De verkoop zal pas worden gesloten en bindend zijn voor Europ’Aventure vanaf de bevestiging van de bestelling door Europ’Aventure (de e-mail zal de volgende informatie bevatten: bestelde producten, prijs).

6.2.4. De bestelde producten blijven eigendom van Europ’Aventure zolang de prijs niet volledig en definitief door de klant is betaald.

6.2.5. De klant kan de status van zijn bestelling op elk moment online controleren en indien hij dat wenst, kan hij inloggen op zijn account met zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

6.3. Verzenden van producten

6.3.1. De klant heeft de mogelijkheid om het product gratis op te komen halen bij het Europ’Aventure kantoor op afspraak. Om dit te doen, heeft de klant bij de bestelling gekozen voor de leveringsmethode “In-store pick-up”.

6.3.2. Als de klant niet kiest voor de leveringsmethode “Terugtrekking in de winkel”, dan zal de bestelling voor elke bestelling die als betalingsopdracht wordt gegeven en door Europ’Aventure wordt bevestigd, zo snel mogelijk worden verzonden naar het adres dat bij de bestelling is opgegeven.

6.3.3. De bestelde producten worden in één keer verzonden.

6.3.4. Als een product niet op voorraad is, is het niet mogelijk om een optie te nemen voor herbevoorrading.

6.3.5. Als de klant de bestelde producten niet in ontvangst neemt of weigert in ontvangst te nemen, behoudt Europ’Aventure zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of om, na voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst als automatisch beëindigd te beschouwen. In dit geval is het product met betrekking tot de annulering van de bestelling door de klant van toepassing.

7. Garanties en aansprakelijkheid van Europ’Aventure

7.1. Europ’Aventure verbindt zich ertoe om de bestellingen op de dag van aankomst voor te bereiden en ze binnen 72 uur na ontvangst van de betaling te verzenden.

7.2. Europ’Aventure wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van iemand tot de site, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, het gebruik van de site en/of de creditering van informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

Als zich ongemak of schade voordoet die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk (bijvoorbeeld: onderbreking van de dienst, computervirus of enig ander feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd), kan Europ’Aventure niet aansprakelijk worden gesteld.

7.3. De producten reizen op kosten, risico en gevaar voor de klant, met uitzondering van fraude of grove nalatigheid van Europ’Aventure of haar werknemers. Europ’Aventure wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een te lange levertijd en in geval van verlies van pakketten of staking.

7.4. In geval van transportproblemen zal de klant alleen een claim moeten indienen bij de vervoerder.

8. Herroepingsrecht, annulering

8.1. Terugtrekking

8.1.1. De consument heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

8.1.2. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht moet de consument het bedrijf binnen veertien kalenderdagen na de dag waarop hij of een door hem aangewezen derde de goederen fysiek in bezit neemt, in kennis stellen van zijn wens om de overeenkomst te herroepen.

8.1.3. De consument stelt het bedrijf vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen in kennis van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen door toezending van ingevuld en ondertekend intrekkingsformulier of een ondubbelzinnige verklaring waarin duidelijk wordt aangegeven dat hij het contract heeft opgezegd per post of e-mail naar het hierboven vermelde adres. Een schriftelijke ontvangstbevestiging zal dan onverwijld door Europ’Aventure naar de consument worden gestuurd.

8.1.4. In geval van herroeping zal Europ’Aventure alle van de consument ontvangen betalingen terugbetalen, uiterlijk veertien dagen na de dag waarop Europ’Aventure op de hoogte is gesteld van de herroeping. Europ’Aventure zal contact opnemen met de consument om de gewenste wijze van terugbetaling overeen te komen. Deze terugbetaling brengt geen kosten met zich mee voor de consument.

8.1.5. De consument moet het goed uiterlijk 14 dagen na de kennisgeving van de herroeping terugsturen of terugsturen naar het hierboven vermelde adres van Europ’Aventure. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de consument. Het product in kwestie moet worden geretourneerd aan Europ’Aventure in de ongeopende enveloppe/verpakking.

8.1.6. Europ’Aventure kan de terugbetaling uitstellen totdat zij het product dat wordt ingetrokken, heeft ontvangen.

8.1.7. Een consument die zijn besluit om de overeenkomst te herroepen kenbaar maakt wanneer de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, zal het bedrijf een bedrag moeten betalen dat evenredig is aan de door het bedrijf verleende diensten tot het moment waarop de consument het bedrijf op de hoogte heeft gesteld van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen met betrekking tot alle verleende diensten.

8.1.8. De consument zal de overeenkomst niet kunnen herroepen als de herroepingstermijn niet in acht wordt genomen.

8.2. Geen orderbevestiging en annulering

8.2.1. Europ’Aventure behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te bevestigen/annuleren om welke reden dan ook (levering van producten, gebrek aan beschikbaarheid, abnormale bestelling of voorzienbaar leveringsprobleem).

8.2.2. Europ’aventure behoudt zich ook het recht voor om de bestelling te annuleren als de betaling niet binnen 7 dagen na de bestelling is ontvangen.

8.2.3. In geval van annulering van de bestelling van een product door Europ’Aventure, zal Europ’Aventure de klant binnen veertien dagen na de aankondiging van de onmogelijkheid om de bestelling te voltooien, terugbetalen als de betaling al was gedaan.

9. De beslechting van geschillen

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Europ’Aventure bevoegd.

Bezoek het Europees platform voor de beslechting van consumentengeschillen.