Ons beleid voor duurzaam toerisme

Ons beleid voor duurzaam toerisme

Dit document beschrijft de missie van Europ’Aventure en ons beleid voor duurzame ontwikkeling. Het werd geschreven op 30/11/2023 door Jean-François Lambert, directeur, als onderdeel van Europ’Aventure’s werk om Travelife certificering te verkrijgen. Jean-François Lambert is de duurzaamheidsfunctionaris van Europ’Aventure en heeft alle noodzakelijke Travelife-tests doorstaan.

Laatst bijgewerkt op 01/12/2023

Onze missie

“Europ’Aventure is al meer dan 30 jaar een toegewijde speler in de ontwikkeling van het wandeltoerisme in de Ardennen. Als maker van wandel- en fietsvakanties en als reisbureau zijn we ons bewust van onze belangrijke rol en invloed in de duurzame ontwikkeling van toerisme.

Bij Europ’Aventure willen we bijdragen aan een eerlijke samenleving en een beschermd milieu door het creëren van duurzame toeristische producten en door onze dagelijkse acties.

We helpen onze leveranciers ook om hogere duurzaamheidsnormen te bereiken en moedigen onze klanten aan om zich bewust te worden van duurzamere reispraktijken en deze over te nemen.

Jean-François Lambert, directeur van Europ’Aventure

Ons beleid voor duurzame ontwikkeling

Bij Europ’Aventure zien we duurzaamheid als een fundamentele pijler van onze identiteit en zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de planeet. Ons duurzaamheidsbeleid is veel meer dan een reeks principes; het is een diep engagement voor milieubehoud, sociale verantwoordelijkheid en een ethische benadering van onze activiteiten.

We zijn ons bewust van de impact die elke actie kan hebben op onze wereld en het is in deze geest dat we een duurzame weg inslaan, geleid door respect voor de natuur, het welzijn van mensen en respect voor lokale gemeenschappen.

We hebben ons beleid voor duurzame ontwikkeling samengevat in 4 hoofdrubrieken en voor elke rubriek hebben we een lijst met te nemen maatregelen opgesteld. Om dit beleid nog concreter te maken, hebben we het ook vertaald in een 3-jarig actieplan dat we samen met Travelife hebben opgesteld. Dit actieplan is gedetailleerd, met data en gebudgetteerde doelstellingen.

Intern beheer

Afvalbeheer en papiergebruik

 • Actief het gebruik van papierloze praktijken in onze interne activiteiten aanmoedigen.
 • Bevorder elektronische communicatie, elektronische handtekeningen en de dematerialisatie van documenten.
 • Zet je in om gerecycled en FSC-gecertificeerd papier te gebruiken als het gebruik ervan onvermijdelijk is.
 • Zamel oud papier selectief in voor recycling.
 • Onze partners, leveranciers en klanten aanmoedigen om vergelijkbare praktijken toe te passen om een milieubewuste toeleveringsketen te creëren.

Leveranciers kiezen en verantwoord inkopen

 • De voorkeur geven aan leveranciers die onze waarden op het gebied van duurzaamheid en ethiek delen.
 • Stimuleer partnerschappen met lokale bedrijven die zich inzetten voor milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde praktijken.
 • Geef bij de aankoop van apparatuur de voorkeur aan duurzame, gerecyclede en gecertificeerde ecologische producten.
 • Stimuleer het gebruik van energiezuinige apparatuur en beoordeel de koolstofvoetafdruk van aangeschafte producten.
 • Minimaliseer verpakkingsafval en geef de voorkeur aan herbruikbare opties.
 • Steun lokale initiatieven door de aankoop van producten en diensten uit lokale gemeenschappen aan te moedigen.

Energie

 • Maatregelen implementeren om de energie-efficiëntie te verbeteren.
 • Het elektriciteitsverbruik verminderen en het verantwoord gebruik van hulpbronnen bevorderen.
 • Investeer in energiebesparende technologieën zoals LED-verlichting en energiezuinige elektronische apparaten.
 • Stel strikte protocollen op voor het uitschakelen van niet-essentiële apparatuur buiten werktijd.
 • Stimuleer het gebruik van elektronische apparatuur met een lage energie-impact.
 • Het personeel bewust maken van het belang van energiebesparing door regelmatige informatiecampagnes.
 • Regelmatig de energieprestaties controleren en beoordelen en onze praktijken aanpassen aan de hand van geïdentificeerde mogelijkheden voor verbetering.

Personeel

 • Organiseer regelmatig bewustmakingssessies om het personeel te informeren over duurzame initiatieven en het belang ervan.
 • Ontwikkel een duidelijk intern duurzaamheidsbeleid, gericht op de rollen en verantwoordelijkheden van elke medewerker.
 • Stimuleer de actieve deelname van het personeel door te vragen om ideeën en suggesties om de duurzaamheid van de activiteiten te verbeteren.
 • Individuele en collectieve initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid erkennen en belonen.
 • Bevorder HR-managementpraktijken die het welzijn van werknemers bevorderen en het personeelsverloop verminderen.
 • Implementeer flexibele initiatieven zoals telewerken om reizen tot een minimum te beperken.
 • Duurzaamheidsdoelstellingen opnemen in individuele prestatiebeoordelingen.
 • Voortdurende training bieden over de beste praktijken en nieuwe trends op het gebied van duurzaamheid.

Onze toeleveringsketen

Transport

Volgens een studie die in 2019 werd uitgevoerd door de UNWTO (Wereldorganisatie voor Toerisme), vertegenwoordigde de transportgerelateerde uitstoot van broeikasgassen door toerisme 5% van de totale antropogene uitstoot in 2016 en zal deze stijgen tot 5,3% in 2030. Het is daarom essentieel om de voorkeur te geven aan vervoer met een lage uitstoot tijdens het reizen.

Dit zijn onze transportverplichtingen:

 • Ecologisch verantwoorde transportmiddelen zoals elektrische voertuigen en partnerschappen met transportdienstverleners die onze duurzaamheidswaarden delen, stimuleren.
 • Stimuleer het gebruik van voertuigen met een lage uitstoot of hybride voertuigen voor transfers en bagagevervoer.
 • Kies bestemmingen die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, zodat onze reizigers ervoor kunnen kiezen om met de trein of bus op vakantie te gaan.
 • Informatie over duurzame vervoersopties opnemen in onze reisdocumenten om het bewustzijn van klanten te vergroten.
 • Bied prikkels, zoals kortingen of voordelen, aan klanten die kiezen voor milieuvriendelijke vervoersopties.
 • Bereken de koolstofuitstoot van reizen en zet compensatieprogramma’s op, zoals het planten van bomen of het steunen van milieuprojecten.
 • Neem een vrijwillige compensatieoptie op in reispakketten zodat klanten kunnen bijdragen aan de CO2-neutraliteit van hun ervaring.
 • Beoordeel regelmatig de beschikbare vervoersopties om ervoor te zorgen dat de meest duurzame en efficiënte technologieën en vervoerswijzen worden gebruikt.

Hosting

 • Samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven met erkende milieucertificeringen.
 • Geef de voorkeur aan hotels, herbergen en pensions die zich inzetten voor ecologisch verantwoorde praktijken, zoals waterbeheer, afvalvermindering en het gebruik van hernieuwbare energie.
 • Geef de voorkeur aan lokale en onafhankelijke accommodaties om lokale economieën te ondersteunen en verantwoord toerisme aan te moedigen.
 • Authentieke en traditionele accommodatie-ervaringen promoten die de lokale cultuur weerspiegelen.
 • Werk samen met accommodatieverschaffers om afval te verminderen, door het gebruik van recyclebare producten aan te moedigen en recyclingprogramma’s op te zetten.

Excursies & georganiseerde activiteiten

We hechten veel belang aan het behoud van de natuur en het welzijn van dieren. We zijn fel gekant tegen de vernietiging van wilde dieren en de vervuiling van het milieu.

We zetten ons in om dit te bereiken door middel van de volgende acties:

 • Klanten adviseren over gedragsnormen tijdens excursies en wandeltochten, met de nadruk op respect voor de lokale cultuur, natuur en het milieu.
 • Stel geen excursies voor die schade toebrengen aan mensen, dieren, planten of natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie, of die sociaal en cultureel onaanvaardbaar zijn.
 • Geen excursies aan te bieden waarbij wilde dieren in gevangenschap worden gehouden, met uitzondering van activiteiten die goed gereguleerd zijn in overeenstemming met de lokale, nationale en internationale wetgeving.
 • Adviseer onze klanten over excursies en wandeltochten waarbij lokale gemeenschappen direct betrokken zijn en ondersteund worden.
 • Onze klanten adviseren over excursies en activiteiten die het lokale milieu en de biodiversiteit ondersteunen, zoals bezoeken aan beschermde gebieden of milieubeschermingsprojecten.

Partners

Op basis van een inventarisatie van onze belangrijkste partnerorganisaties hebben we een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd om de duurzaamheid van onze partnerorganisaties te verbeteren. Ons doel is om duurzame ontwikkeling werkelijkheid te laten worden voor alle partners van ons bedrijf.

We zetten ons hiervoor in met de volgende acties:

 • Houd een lijst bij van best-practice agentpartners en geef de voorkeur aan partners met erkende duurzaamheidscertificeringen.
 • De belangrijkste partners informeren over de Travelife toerismestandaarden en nationale duurzaamheidsvoorschriften.
 • Bij het kiezen van nieuwe partners geven we de voorkeur aan partners die in lijn zijn met onze filosofie en praktijken.

Onze verblijven

Europ’Aventure ontwerpt in de eerste plaats wandelvakanties. We willen dat onze vakanties in lijn zijn met onze filosofie en principes. We zetten ons hiervoor in met de volgende acties:

 • Kies bestemmingen in de buurt van België en uitsluitend in Europa.
 • Geef de voorkeur aan bestemmingen die de biodiversiteit beschermen.
 • Onze klanten aanmoedigen om unieke ecosystemen te waarderen en te respecteren.
 • Duurzame vervoerswijzen op onze routes aanmoedigen.
 • Beperk de toegang tot kwetsbare gebieden om het milieu te beschermen.
 • Milieuvriendelijke activiteiten promoten.
 • Onze klanten aanmoedigen om een respectvolle houding aan te nemen en een positieve bijdrage te leveren aan lokale economieën.
 • Nauwe samenwerking met hosting- en serviceproviders.
 • Vormgeven aan een vorm van toerisme die niet alleen onze klanten verrijkt, maar ook bijdraagt aan het behoud van de culturele en natuurlijke diversiteit van onze planeet.
 • Onze praktijken blijven evalueren en aanpassen om de voordelen voor de lokale bevolking te maximaliseren en onze impact op het milieu te minimaliseren.

Met deze acties wil Europ’Aventure een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaam toerisme, waarbij het behoud van het milieu en respect voor de lokale gemeenschappen centraal staan.

Communicatie en klantenbescherming

 • Transparante communicatiekanalen opzetten om klanten te informeren over onze duurzame praktijken.
 • Gedetailleerde informatie verstrekken over de milieu- en sociale gevolgen van onze reizen.
 • Bewustmakingsboodschappen opnemen in onze communicatie vóór de reis om verantwoordelijk gedrag aan te moedigen.
 • Inclusief praktisch advies over milieubehoud en respect voor lokale culturen.
 • Moedig klanten aan om feedback te geven over hun ervaring, inclusief aspecten met betrekking tot duurzaamheid en veiligheid.
 • Feedback van klanten gebruiken om onze praktijken voortdurend te verbeteren en aan hun behoeften te voldoen.
 • Houd klanten regelmatig op de hoogte van de plaatselijke gezondheidsomstandigheden en -vereisten.
 • Klanten bewust maken van de voordelen van ethisch en verantwoord toerisme.
 • Deelname aanmoedigen aan initiatieven om biodiversiteit en lokale gemeenschappen te behouden en te ondersteunen.
 • Een effectief proces opzetten om problemen van klanten met betrekking tot duurzaamheid en veiligheid aan te pakken.
 • Onze betrokkenheid tonen door waar nodig corrigerende maatregelen te nemen.
 • Benadruk deze certificeringen in onze communicatie om onze toewijding aan kwaliteit en veiligheid aan te tonen.

Door het volgen van deze acties wil Europ’Aventure een transparante communicatie tot stand brengen en de fysieke en culturele veiligheid van haar klanten garanderen, terwijl verantwoordelijke en ethische reispraktijken worden bevorderd.